อัตลักษณ์องค์กร

“Living with Nature” is our main concept to sustain all green global environment. We intend to design by selected our local material to preserve the green earth.

โครงการ่วมลดโลกร้อนด้วยการเลือกสรรทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติและลดขั้นตอนการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัตถุดิบตั้งต้นโดยมีส่วนผสมจากธรรมชาติที่นำมาทอเป็นเส้นด้าย

เมื่อภาวะโลกร้อน ไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง
กระบวนการผลิตสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน การทอ ฟอก ย้อม ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยส่งผลโลกร้อนตลอดเวลา
ทางเราจึงร่วม “รณรงค์ลดโลกร้อน” ด้วยการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือ ลดขั้นตอนการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนให้มากที่สุด